CIĄG DALSZY ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZADANIE "Świadczenie usług codziennego sprzątania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli"

Autor : Piotr Błażejewski
Dodano : 2015-07-24 14:27:27
Aktualizacja : 2015-07-28 10:17:01

Zamawiający – Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli, w związku z pojawiającymi się zapytaniami Oferentów dot. postępowania jw., działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) przekazuje treść odpowiedzi/wyjaśnień, bez ujawniania źródła zapytania:

PYTANIE NR 3

Z załączonego do SIWZ zestawienia okien nie wynika, które powierzchnie są przeznaczone do wysokościowego mycia. Prosimy o określenie (lub wskazanie w wykazie), które okna bądź jaki metraż podlega takiemu myciu.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 3

Powierzchnie szklane budynku zawiera załącznik nr 10 do SIWZ.

Okna w budynku znajdują się: w piwnicy (poz. 198-222) parterze (poz. 1-197), obu piętrach (I poz. 223 – 362) i II (363-474) oraz na wewnętrznym patio  ( poz. 475- 515), oszklone windy poz 516-522. Wszystkie okna na zewnątrz od parteru wymagają wysokościowego mycia, w przypadku parteru zależy od techniki mycia jaką Państwo stosujecie. Okna od strony patio będą wymagały mycia wysokościowego. Precyzyjnej oceny mogą dokonać składający oferty po zapoznaniu się z budynkiem, ponieważ każdy z Państwa może zaproponować inne rozwiązanie, inną technikę itp.       

PYTANIE NR 4

Jaka jest powierzchnia terenu zewnętrznemu podlegającemu sprzątaniu?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 4

            Powierzchnię terenu zewnętrznego podlegającego sprzątaniu określają: Rozdział III pkt 17 i 19 SIWZ.

PYTANIE NR 5

            Jaki jest zakres czynności na zewnątrz obiektu i częstotliwość ich wykonywania?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 5

            Zakres czynności na zewnątrz obiektu określają: załącznik nr 1 do wzoru umowy w ust 2 pkt 5, oraz załącznik nr 2 do wzoru umowy punkt I pozycja 13-15 (patio, balkony, kładki zewnętrzne nad patio). W przypadku tego zakresu czynności wymagamy częstotliwości sprzątania zależnej od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu, oraz punkt VII poz. 1-2 załącznika nr 2 do wzoru umowy (pomieszczenie śmietnika), częstotliwość sprzątania: codziennie tj. od poniedziałku do piątku.

 

PYTANIE NR 6

Do zakresu odśnieżania sprzątania należą przynależne parkingi (wg załącznika nr 2 do umowy pkt. I ust. 16 i 17). Jaki jest ich metraż i co ma być wykonywane w zakresie? Czy odśnieżanie w zimie? Czy mamy założyć prace mechanicznym sprzętem?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 6

Parkingi nr 1 i 2 są parkingami podziemnymi zadaszanymi i nie wymagają odśnieżania.

PYTANIE NR 7

W załączniku nr 1 do umowy Zamawiający wymaga sprzątania pomieszczeń w przypadku awarii. Jakiego rodzaju awarie Zamawiający ma na myśli i na jak dużą skalę mogą się zdarzyć?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 7

Zamawiający ma na myśli  trudne do przewidzenia awarie instalacji  wodno- kanalizacyjnej oraz awarie związane z warunkami atmosferycznymi: gwałtowne burze, nawałnice, trąby powietrzne, powodzie opadowe, gwałtowne i obfite opady śniegu lub gradu, itp. Są to zdarzenia nieprzewidywalne  i nie można z góry ocenić skali ich występowania.

PYTANIE NR 8

Jakiego rodzaju awarie były w ostatnim czasie? Czy zdarzały się zalania budynku i czy w takich poważnych przypadkach sprzątanie też jest po stronie Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 8

Częste awarie związane z zalewaniem i podtapianiem piwnic budynku zdarzały się po obfitych opadach deszczu w 2013 roku. W 2014 roku Gmina Stalowa Wola zrealizowała zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie kanalizacji deszczowej. W ramach realizacji projektu mającego za zadanie odwodnienia terenu wokół budynku Biblioteki Międzyuczelnianej przebudowano również wjazd do garażu podziemnego Biblioteki. Od momentu wykonania tych prac inwestycyjnych nie wystąpiły żadne poważne awarie, których skutki wymagałyby dodatkowego sprzątania. Zamawiający nie może jednak zapewnić, że na skutek nieprzewidywalnych zdarzeń nie wystąpią one w przyszłości. W takich przypadkach wymagamy od Wykonawcy sprzątania związanego z usunięciem skutków tych awarii.

PYTANIE NR 9

Czy usługa ma być wykonywana od poniedziałku do soboty? W jakich godzinach?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 9

Usługa ma być wykonywana  od poniedziałku do piątku. Proponowane godziny sprzątania: 1400-2200. Istnieje możliwość uzgadniania i dostosowania godzin pracy.

PYTANIE NR 10

Czy Zamawiający wymaga zapewnienia serwisu dziennego?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 10

Zamawiający wymaga zapewnienia serwisu popołudniowego. Proponowane godziny: od 1400 do 2200.

PYTANIE  NR 11

Czy szyby windowe mają być myte tylko z zewnątrz?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 11

Czyszczenie  szybów windowych  obejmuje ich mycie na zewnątrz, a w przypadku ich wyraźnego zabrudzenia również wewnątrz  szybów.

PYTANIE NR 12

Z załącznika nr 9 do SIWZ wynika, że łącznej powierzchni do sprzątania wewnątrz jest 6554,90 m2, natomiast w rozdziale III pkt. 14 SIWZ po zsumowaniu pozycji 1-4 wychodzi 7084,17 m2 – różnica jest 529,27 m2. Jaka jest prawidłowa powierzchnia, którą należy przyjąć do kalkulacji?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 12

            Łączna powierzchnia użytkowa budynku Biblioteki Międzyuczelnianej podlegająca sprzątaniu wewnątrz, wynosi 6554,90 m2 i została z dużą szczegółowością podana w  Załączniku nr 9 do SIWZ i taką powierzchnię należy przyjąć do kalkulacji. Powierzchnia netto budynku wynosi 6963,38 m2 i  wynika z dokumentacji technicznej budynku. Została  podana w Rozdziale III pkt. 14 SIWZ informacyjnie i jest uzupełnieniem danych o obiekcie.  Powierzchnia ta jest sumą powierzchni netto części nadziemnej - 4 726,13 m2 (pkt. 14 poz. 5 SIWZ) oraz części podziemnej – 2 237,25 m2 (pkt. 14  poz.6 SIWZ). Wielkości podane w pkt.14 poz.1-4 SIWZ charakteryzują powierzchnię netto całego obiektu pod względem rodzaju. Wielkości tych nie należy przyjmować do kalkulacji ceny oferty. 
 
Odnośnik do ogłoszenia o przetargu link
© 2007 Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli.
Projektowanie stron www OSI Go3.pl