Struktura Organizacyjna

Autor : Główny Administrator
Dodano : 2008-04-28 13:36:10
Aktualizacja : 2017-10-17 12:43:03
1.Biblioteką kieruje Dyrektor powołany przez Prezydenta  Miasta Stalowej Woli.
Dyrektor kieruje całokształtem Biblioteki, reprezentuje ją na zewnątrz i jest  za nią  odpowiedzialny.

2.Biblioteka stopnia miejskiego prowadzi wypożyczalnie, czytelnie i oddziały dla dzieci oraz 4 filie biblioteczne zlokalizowane na terenie miasta Stalowej Woli.

3.W skład Biblioteki Głównej stopnia miejskiego przy ul. Popiełuszki 10 wchodzą następujące działy, oddziały i komórki organizacyjne:
  
1.Biblioteka Główna ( przy ul. Popiełuszki 10):
 - Wypożyczalnia dla dorosłych
 - Czytelnia dla dorosłych
 -  Multiteka
 -  Wypożyczalnia Książki Mówionej

2.Dział gromadzenia i opracowania zbiorów

3.Dział Promocji i Nowych Technik Bibliotecznych

4.Komórka księgowości

5.Biblioteka prowadzi następujące filie i oddziały:

1.
Filia Nr 1 Oddział dla dzieci ul. Staszica 14:
 - Wypożyczalnia dla dzieci
 - Czytelnia dla dzieci
 
2. Filia Nr 2 przy ul. Siedlanowskiego 3
   (filia wielofunkcyjna: wypożyczalnia, czytelnia dla dorosłych i dla dzieci)
3. Filia Nr 3 przy ul. Rozwadowskiej 6
4. Filia Nr 5 przy ul. Wańkowicza 69
5. Punkt biblioteczny przy DPS w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 2

Funkcjonowanie komórek organizacyjnych biblioteki:
 
Dyrektor mgr Ewa Biały

tel.: (15) 842-68-66
fax.: (15) 842-68-66
e-mail:
ebialy@mbpstalowawola.pl 
Ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej, reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz, nadzór nad zbiorami bibliotecznymi oraz ich ewidencją, przedstawianie organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych, sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną, zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami biblioteki oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy. Zawieranie umów dotyczących całokształtu działalności Biblioteki. Prowadzenie dokumentacji osobowej, spraw socjalnych.


DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW

p.o. kierownika Elżbieta Więcko
 
tel.: (15) 842-10-63
e-mail:
ewiecko@mbpstalowawola.pl
Dobór i uzupełnianie materiałów bibliotecznych ( książek, czasopism, materiałów specjalnych), śledzenie ofert wydawniczych, stała analiza rynku wydawniczego, współpraca z księgarniami, zamawianie i realizacja zakupu księgozbioru zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Sporządzanie rocznych planów, obowiązującej  sprawozdawczości. Prenumerata czasopism, prasy, prowadzenie kart katalogowych (1 egz. do każdej agendy, całość do Filii Nr 6), prowadzenie kartotek zakupu lektur, dezyderatów, organizacja pracy i udział w komisji doboru, analiza stanu posiadanego księgozbioru, uzgadnianie wartości zbiorów na półrocze i koniec roku, klasyfikacja nabytków, rejestracja dowodów wpływu.
 
DZIAŁ PROMOCJI I NOWYCH TECHNIK BIBLIOTECZNYCH

Kierownik Beata Życzyńska
 
tel.: (15) 842-10-63
e-mail:
bzyczynska@mbpstalowawola.pl 
Udostępnianie, gromadzenie i przechowywanie zbiorów oraz organizacja udostępniania ( wolny dostęp do półek wypożyczalniach, prezencyjne w czytelniach. Przysposobienie biblioteczne, organizacja wystaw, prelekcji, prowadzenie zespołów czytelniczych, formy pracy z dziećmi, współpraca ze szkołami i innymi instytucjami, realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych (czytelnia dla dorosłych), opieka nad czytelnikami niepełnosprawnymi, obsługa niewidomych, wymiana książek, prowadzenie i ewidencji wypożyczeń, zwrotów, rezerwacji. Opracowanie planów pracy, sprawozdań, prowadzenie inwentarza, sygnowanie, dopisywanie kart katalogowych, włączanie ich do katalogów, prowadzenie rejestru wpływów i ubytków, usuwanie kart katalogowych.
Czytelnie: tworzenie i organizowanie bazy danych własnych zbiorów, organizacja kartotek różnych typów, udzielanie informacji, współpraca z instytucjami, szkołami i z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie.

KOMÓRKA KSIĘGOWOŚCI

Główny księgowy mgr Zofia Kopeć
 
tel.: (15) 842-10-63
e-mail: zkopec@mbpstalowawola.pl
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Biblioteki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, dekretacja dokumentów księgowych, opracowywanie planów finansowych, opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki, dotyczących dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości, a w szczególności Zakładowego Planu Kont, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, stosowanych procedur wewnętrznej kontroli finansowej, obiegu dokumentów księgowych, terminowe sporządzanie obowiązujących instytucję sprawozdań finansowych, wstępna i bieżąca kontrola finansowa, wartościowa ewidencja zbiorów bibliotecznych i jej uzgadnianie, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, księgi druków ścisłego zarachowania dokonywanie dyspozycji pieniężnych z rachunku bankowego dotyczących rozliczeń finansowych, prowadzenie rozrachunków. Sporządzanie list wypłat wynagrodzeń, zasiłków ZUS, rozliczenia finansowe
.
© 2007 Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli.
Projektowanie stron www OSI Go3.pl